KURUCU ÜYELER - YÖNETİCİLER

Derneğin tarihsel gelişimi bakımından üç dönem söz konusudur:

1. İLK TEŞEBBÜS DÖNEMİ

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında faaliyetlerde bulunmak üzere bir dernek kurma düşüncesi ilk defa 1959 yılında ülkemizde bu hukuk dalının öncülerinden sayılan Ord. Prof. Dr. Ferit H. Saymen tarafından ortaya atılmış ve bu amaçla “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Cemiyeti Nizamnamesi” adıyla bir de tüzük hazırlanmıştır. Tüzükte derneğin amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarda bulunmak; bu bağlamda her türlü bilimsel araştırmalar yapmak, kongre, konferans ve seminerler düzenlemek biçiminde belirlenmiştir.

Genel Kurulun ilk toplantısına kadar (geçici) Yönetim Kurulunun şu üyelerden oluşması öngörülmüştür:

 • Başkan: Haluk Şaman, Çalışma Bakamı
 • Başkan Vekili: Ord. Prof. Dr. Ferit H. Saymen
 • Muhasip: Prof. Dr. Muammer V. Tolga
 • Genel Sekreter: Doç. Dr. M. Kemal Oğuzman
 • Üye: Dr. Cemal Kiper
 • Ne var ki, derneğin faaliyete geçmesi -muhtemelen 1960 ihtilali nedeniyle- mümkün olamamıştır.


  2. MİLLİ KOMİTE DÖNEMİ

  1974 yılında Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın girişimiyle, merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan uluslararası bir derneğin, “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği” nin Türkiye şubesi olarak “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi” adıyla bir kuruluş gerçekleştirilmiştir. Kuruluşun yasal dayanağı eski 750 sayılı Üniversiteler Kanunu’nun -üniversitelerde belirli konularda milli komiteler kurulabileceğinin öngörüldüğü- 6. maddesidir.

  Milli Komite’nin ilk Başkan ve üyeleri şu kişilerdir:

 • Başkan: Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman
 • Genel Sekreter: Doç. Dr. Münir Ekonomi
 • Üye: Prof. Dr. Turhan Esener
 • Üye: Prof. Dr. Fikret Sönmez
 • Üye: Prof. Dr. İhsan Erkul
 • Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın 1995 yılında vefat etmesi üzerine Başkanlık görevi uzun yıllar Prof. Dr. Münir Ekonomi tarafından üstlenilmiştir.

  Milli Komite’nin hukuki durumu -Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK’ün) milli komitelere ilişkin mevzuatında yapılan değişikliklerle bunların yapısının ve yönetim esaslarının değiştirilmesi karşısında- tereddütlü hale gelmiştir. Bunun üzerine Prof. Dr. Sarper Süzek’in Başkanlığını yaptığı Yönetim Kurulu 30.06.2009 tarihinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmış; bu toplantıda Milli Komitenin faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına; ancak, faaliyetlerine dernek olarak devam etmesine karar verilmiştir.


  3. DERNEK DÖNEMİ

  Böylelikle, 29.06.2009 tarihinde 34-160/111 sayı ile “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği” kurulmuştur. Derneğin kurucu üyeleri şunlardır: Prof. Dr. Turhan Esener, Prof. Dr. Metin Kutal, Prof. Dr. Nuri Çelik, Prof. Dr. Münir Ekonomi, Prof. Dr. Sarper Süzek, Prof. Dr. Devrim Ulucan, Prof. Dr. Fevzi Şahlanan, Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey ve Doç. Dr. Süleyman Başterzi.

  Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmuştur:

 • Başkan: Prof. Dr. Sarper Süzek
 • Genel Sekreter: Doç. Dr. Süleyman Başterzi
 • Üye: Prof.Dr.Devrim Ulucan
 • Üye: Prof. Dr. Fevzi Şahlanan
 • Üye: Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey
 • 13 Ekim 2012 tarihinde yapılan ikinci Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof.Dr. Polat Soyer seçilmiştir. Diğer üyeler ise yeniden seçilmişler ve görevlerine aynen devam etmişlerdir

  3 Ekim 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda yeni Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiştir. Bu dönemde dernek başkanı olarak Prof. Dr. Savaş Taşkent, Yönetim Kurulu üyeleri olarak Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, Prof. Dr. Gülsevil Alpagut, Prof. Dr. Mustafa Alp ve Prof. Dr. Süleyman Başterzi seçilmişlerdir.

  20 Ekim 2018 Cumartesi günü İ.T.Ü. İşletme Fakültesi (Maçka) Mustafa Gediktaş konferans salonunda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda yeni Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiştir. Bu dönemde dernek başkanı olarak Prof. Dr. Fevzi Şahlanan, Yönetim Kurulu üyeleri olarak Prof. Dr. Gülsevil Alpagut, Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, Prof. Dr. Mustafa Alp, Prof. Dr. Süleyman Başterzi seçilmişlerdir.